ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้แนวการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
9 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้แนวการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา "เรือใบกับสายลม" ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดยมีนางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดและปิดการจัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,14:09   อ่าน 32 ครั้ง