ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้แนวการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้แนวการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา "The Young Designer" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดและปิดการจัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,14:22   อ่าน 38 ครั้ง