ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป  และประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
 
          . ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  เลขที่  ๑  หมู่ที่  ๒  ตำบลสำนักขาม  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ โทร ๐๗๔ -  ๓๙๘๙๒๙  โทรสาร ๐๗๔ -  ๓๙๘๙๒๙    

e-mail : information@srivited.org  website : www.srivited.org เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และโครงการโรงเรียนสองภาษา (Mini English Program)  เขตพื้นที่บริการ 

ได้แก่ หมู่ที่ ๒ , ๖  และ ๗ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          รงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  เดิมชื่อโรงเรียนวัดศรีประชาเขต  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักขาม  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเดาไปทางทิศใต้ตามถนนกาญจนวนิช  ๙  กิโลเมตร  

มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๘  ไร่ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

          ในปี พ.ศ.๒๔๙๗  นายสี หมั่นเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักแต้ว  (ในสมัยนั้น) ได้มอบที่ดินสร้างวัดศรีประชาเขตขึ้น  ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ พระวิจิตร  ปัญญาโต (เทพธารี) อดีตเจ้าอาวาส

ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งของวัด ร่วมกับประชาชน หมู่ที่  ๒, ๖ และ ๗ ตำบลสำนักขาม                  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  และเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๖  

จากนั้น โรงเรียนได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ดังนี้

๑.      ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  สร้างอาคารเรียนแบบ อ.สข.๐๐๒  ๖  ห้องเรียน  ๑  หลัง  เป็นเงิน   ๕๘๐,๐๐๐  บาท

๒.      ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.๒๐๒/๒๖    ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท

๓.      ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑๐ ที่นั่ง  ๑ หลัง  เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๔.      ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๘ ห้องเรียน ๑  หลัง  เป็นเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

๕.   ปี พ.ศ.๒๕๔๐ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙    ๘  ห้องเรียน ๑  หลังเป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท   ต่อมาได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเป็นห้องเรียน ๔ ห้องเรียน

๖.      ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ชุมชนและกรรมการโรงเรียนจัดสร้างโรงอาหาร ขนาด ๑๒x ๒๕ เมตร แบบถาวร ๑ หลัง

๗.      ปี พ.ศ.๒๕๔๐  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ( ๓ ชั้น)  ๙ ห้องเรียน   ๑ หลัง  เป็นเงิน ๓,๐๖๒,๔๐๐ บาท 

๘.   ปี พ.ศ.๒๕๔๒ สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง  ๑ หลัง  เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

๙.   ปีการศึกษา๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขาม โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ได้ดำเนินการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  หนา ๕ นิ้ว  

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          ๑๐.  ศาลาพักผ่อน เป็นอาคาร คสล.หกเหลี่ยม บริจาคโดยนายก้อง สง่าสรทิพากร (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นศาลาพระพุทธรูปประจำโรงเรียน )

๑๑.  ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท    ให้จัดตั้งศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของอำเภอสะเดาขึ้น

๑๒.  ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก จังหวัดสงขลา (CEO) จำนวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการเปิดสอนโครงการโรงเรียนสองภาษา (MEP

เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๓.  ปี พ.ศ.๒๕๕๓  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ( ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง)  ๔ ห้องเรียน   เป็นเงิน ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท จากงบประมาณโครงการ SP๒ (ไทยเข็มแข็ง)

๑๔.  ปี พ.ศ.๒๕๕๔ สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๖/๒๖  ๑ หลัง เป็นเงิน  ๔,๓๕๗,๙๐๐ บาท

๑๕.  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สนับสนุน  โครงการสองภาษา (MEP)  เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖.  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสนับสนุน โครงการสองภาษา (MEP)  เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗.  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สนับสนุน โครงการสองภาษา (MEP)  เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑๘.  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สนับสนุน โครงการสองภาษา (MEP)  เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

๑. พ.ศ.๒๕๐๖ – ๒๕๔๑            นายเฉลิม         จิตประพันธ์

๒. พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๒๗            นายทนงค์        นิลรัตน์

๓. พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๓๖            นายเชลงศักดิ์    แก้วสัตยา

๔. พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๓            นายจรัญ         คงแก้ว                ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และ

                                         นายก้องศักดิ์     กุลวงศ์               ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน 

๕. พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๕๑            นายเฉลิม         รักษ์กุล               ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และ

                                         นายสมมิตร       ชื่นจิต                ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๖. พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๓            นายสุทิน         จิตประพันธ์          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      

                                        นายก้องศักดิ์     กุลวงศ์                ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๗. พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔            นายศุภวงศ์      แก่นทอง              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน                                           

                                        นายสมมิตร      ชื่นจิต                  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๘. พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖            นายศุภวงศ์     แก่นทอง               ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน                                           

                                         นายสมคิด      เพียรกิจ                ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                      

                                         นางเยาวพา    นุ่มคง                   ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๙. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘            นางกมลาศน์   ศรประสิทธิ์            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน                            

                                         นายสมคิด      เพียรกิจ                ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  

๙. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙            นางกมลาศน์   ศรประสิทธิ์            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน     

                                         นางนิตยา      โรจนหัสดิน            ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๙. พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน          นางกมลาศน์    ศรประสิทธิ์            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน                         

                                        นางนิตยา       โรจนหัสดิน            ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                    

                                       นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์          ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน