ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจีระพันธ์ เพ็ชรสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวิชัย ไชยธาดา
ครู คศ.2

นางสาวเจริญขวัญ เหมเด็น
ครูพี่เลี้ยง

นายธีระพงศ์ โลพะกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5