ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเมธินี ดุกสุขแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทัศมา อะหลี
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ