ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายสมมาตร บิหลังเจ๊ะ
นักการภารโรง

นายธนาวุฒิ สายกี่เส้ง
นักการภารโรง