ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทิรเทศ พรมสะอาด
ครู คศ.3

นางสาววิภาดา สังข์แก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

น.ส.วันดี แสงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2