ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน (ขั้นพื้นฐาน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
คู่มือการประกันคุณภาพ (สมศ.) ฉบับแก้ไขปรับปรุง พฤศจิกายน 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.67 MB