ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
เป้าหมาย

เป้าประสงค์หลัก  (Goal of organization)
 
          เป็นโรงเรียนดี  มีคุณภาพ  นักเีรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนาตนอย่างเต็มที่ศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร