ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกพร ตรีรัญเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวลดานที จินดานิมิตร
ครู คศ.2

นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิ
ครู คศ.1