ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิษณา สงกา
หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ

นางสาวลดานที จินดานิมิตร
หัวหน้างานบุคลากร

นางกนกกาญน์ ทัยศรี
หัวหน้างานวิชาการ

นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป