ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
          ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา  2557  จำนวน  965  คน  ข้าราชการครู  31  คน  พนักงานราชการ  8  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  9  คน    และพนักงานบริการ  2  คน
          โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามได้รับอนุญาตและคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  3  และสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานให้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  และโครงการต่าง ๆ ได้แก่
          1.  โครงการโรงเรียนสองภาษา  (MEP)
          2.  โครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่  3  "โรงเรียนดีประจำอำเภอ"
          3.  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอสะเดา
          4.  โครงการโรงเรียนเรียนร่วม
หลักสูตรที่เปิดสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.66 KB