ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อัสลินดา หลวงเวียงจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1 (MEP)
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กิ่งไผ่ ชาชุมวงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ยุทธนา หัดกาเจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นิภาพรรณ อุนธุโร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐชา แซ่ตัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณัฐวุฒิ เพชรประคอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนากร เถื่อนยืนยง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อิสระ ครองก่ำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สูไลนา โคตรประดา
ตำแหน่ง : รองฝ่ายวิขาการ
ระดับชั้น : ม.2/1 (MEP)
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รัตนากร หอมกลิ่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.2/1 (MEP)
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ขวัญจีรา ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุดารัตน์ ไชยพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ซามีรา โต๊ะมิง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นุชรีย์ จ้อนแจง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กุสุมา จันดำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐณิชา เอียดสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.น้ำทิพย์ แซ่ลี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2/1 (MEP)
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ซาร์ดิเนีย คะนิง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2/1 (MEP)
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อินทิวา บินมุสมัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/1 (MEP)
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศศิประภา สมคิด
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.2/1 (MEP)
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุนิสา มหันตมรรค
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2/1 (MEP)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครูที่ปรึกษา)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกองเพชร พหุโล
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันดี แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ จันทะมี
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระพันธ์ เพ็ชรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบิลันธนา เพ็ชเต็ม
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพงศ์ โลพะกุล
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลดานที จินดานิมิตร
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ รัตนมุสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :