ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุปผา ศิริพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Rowena B. Patingan
ครูประจำโครงการโรงเรียนสองภาษา

Miss Felita M.Ginez
ครูประจำโครงการโรงเรียนสองภาษา

นางอาซีด๊ะ นราจร
ครู คศ.1