ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิทยา อนันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางรุ่งรัตน์ ทองกัลยา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชมพูนุท ดุจวารี
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ นาคคำ
ครู คศ.1