ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิภา สุภาพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางกนกกาญจน์ ทัยศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสุดา หลำบิลส๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวสาฝีหน๊ะ หวังจิตร
ครู คศ.1

นางนันทิดา รัตน์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา อินทร์นุ่น
ครู คศ.1